Berner sennen Berner sennen Berner sennen Berner sennen Berner sennen Berner sennen Berner sennen Berner sennen Berner sennen Berner sennen Berner sennen Berner sennen Berner sennen Berner sennen Berner sennen Berner sennen Berner sennen Berner sennen Berner sennen Berner sennen Berner sennen Berner sennen Berner sennen Berner sennen Berner sennen Berner sennen Berner sennen Berner sennen Berner sennen

Geertje v. 't elisahof

Geboren op 25-05-2013
HD-A en ED-VrijStamboom

Jordy van 't Samaika Nest HD-A
Maxima's Kingdom Queen Elisabeth HD-A
Ferre Van de Samaika HD-A
Moppie v. Finmarken HD-A
Eduard Van 'T Pachthof HD-A
Highness van 'T Pachthof HD-A
Emil Von Der Zicowiese HD-A
Dolce van de Moorsemhoeve HD-B
Kristian Z Gemerskej HD-B
Gwen v. Finmarken HD-A
Baron Van 'T Pachthof HD-A
Claire Van Pasagnan HD-B
Fonzie van 'T Pachthof HD-A
Bengata Van 'T Pachthof HD-B